DISCLAIMER

VOORWAARDEN

Wij doen er alles aan om u goed van dienst te zijn. Mocht er toch onverhoopt iets niet naar wens verlopen, dan kunt u uw mening kenbaar maken via onze:

Klachtenregeling

Verder hebben wij de kernelementen van onze missie uitgewerkt tot een gedragscode. Alle medewerkers van DRT & Partners streven ernaar om op deze wijze met elkaar en met u, onze klant, te werken en om te gaan, waarbij vijf principes het uitgangspunt vormen: integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Verder stelt u DRT & Partners in staat, door het bezoeken van onze website, om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Wij achten het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd met in achtname van de regelgeving inzake de privacy. Meer daarover leest u in onze privacy policy.

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site. 

DISCLAIMER

De op deze website aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel DRT & Partners de uiterste zorg besteedt aan controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door DRT & Partners worden gewijzigd. DRT & Partners kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.

Links van Derden op de website van DRT & Partners, worden niet door DRT & Partners gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. DRT & Partners aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De artikels onder Actua berichten op deze website, alsook de informatie onder Online Tools worden aangeleverd via de online applicatie WebWin van Larcier.

Deze inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van DRT & Partners.

DRT & Partners is onafhankelijk lid van PrimeGlobal, een wereldwijde associatie van onafhankelijke accountantskantoren. PrimeGlobal geeft geen en kan geen professionele dienstverlening aan klanten aanbieden. Ieder onafhankelijk lid van PrimeGlobal is een afzonderlijke onderneming en een onafhankelijke rechtspersoon. PrimeGlobal is geen partnership en onafhankelijke leden handelen niet als tussenpersoon van PrimeGlobal of van andere onafhankelijke leden.

nl_BENL