ALGEMENE VOORWAARDEN DRT & PARTNERS BV

  1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden beheersen de huidige en toekomstige contractuele relatie(s) tussen ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS BV | Grote Markt 28, 3200 Aarschot | BTW nr.: 0446.415.081 | (hierna: de Accountant) en de Cliënt, en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen, daarbij inbegrepen verstrekken van adviezen, verrichten van werk, het verlenen van bijstand en het inschakelen van derden.
De Cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden uiterlijk bij de aanvang van de relatie(s) tussen de Accountant en de Cliënt, ze begrepen te hebben én te aanvaarden.
Het aanvaarden van onze kostenramingen, opdrachtbrieven en ereloonstaten/facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene voorwaarden, die alle eventuele (aankoop)voorwaarden van de Cliënt vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de opdrachtbrief. Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door aangestelden van de Accountant zijn slechts geldig na bevestiging van haar bestuurder/gedelegeerd bestuurder of diens uitdrukkelijk gemandateerde/aangestelde.

2. BEROEPSETHIEK
De Accountant beoefent het beroep van accountant/belastingconsulent uit op zelfstandige wijze en in overeenstemming met de professionele normen die door het beroepsinstituut (IAB) worden vastgesteld.

3. TARIEVEN

Alle prijzen vermeld in kostenramingen en opdrachtbrieven zijn berekend op grond van deze die van kracht zijn op het ogenblik waarop de kostenraming gemaakt is of de opdrachtbrief tot stand gekomen is. Ingeval deze enige wijziging ondergaan zal deze verhoging ten laste van de opdrachtgever vallen.
De verplaatsingskosten dewelke noodzakelijk mochten blijken bij de levering van diensten worden door de Accountant aan de gangbare tarieven doorgerekend aan de opdrachtgever. De kosten voor neerlegging van jaarrekeningen, neerlegging en/of publicaties, registratie of aanpassing in het ondernemingsloket, en dergelijke meer, zijn ten laste van de Cliënt.

4. ABONNEMENTEN
In geval van een abonnementsformule worden er voorschotten gefactureerd conform de afspraken gemaakt tussen partijen op jaarbasis.
Deze formule bindt partijen in die zin het lopende kalenderjaar dat partijen minstens dat bedrag als dusdanig budgetteren voor het lopende jaar als een minimum. De Accountant behoudt zich evenwel het recht voor om doorheen dat lopende kalenderjaar bij wijze van herberekening een bijkomende nota op te maken in functie van gewijzigde kosten, omstandigheden, indexaanpassingen, evenals het recht om lopende het kalenderjaar de abonnementsformule te herzien en een aanpassing te suggereren in functie van substantieel gewijzigde kosten, omstandigheden, indexaanpassingen.
Bij gebreke aan reactie uiterlijk acht dagen na verzending van de aangepaste facturatie (inclusief afrekening van het afgelopen jaar) wordt dat voorstel geacht aanvaard te zijn. Partijen spreken bij de aanvang van het abonnement uitdrukkelijk af wat wel en wat niet vervat is in die abonnementsformule.
Behoudens andersluidende afspraken zijn de volgende prestaties niet vervat in het abonnement: ad hoc aangiften, administratie- en opzoekingswerken, ad hoc besprekingen, werkzaamheden ivm controles door overheidsdiensten, gespecialiseerde adviezen en studies, notulering, opstellen en aanpassen van publicaties en contracten, ad hoc periodeafsluitingen, fiscale en financiële planning, persoonlijke financiële planning, alle activiteiten ivm wettelijke en bijzondere opdrachten, expertises. Prestaties die niet vervat zijn in het forfait worden gefactureerd aan het gangbare uurtarief (cfr. uurlonen economische beroepen).
Indien wordt gewerkt met voormelde abonnementsformule dan aanvaardt de Cliënt dat hij bij opzeg van de Cliënt tijdens het lopende kalenderjaar de nog te factureren voorschotten verschuldigd is, die de Accountant dan ook ineens kan uitfactureren. De Accountant is in voorkomend geval geacht de reeds uitgevoerde doch nog te factureren supplementen op te nemen in deze eindafrekening.

5. BETALINGSVOORWAARDEN
Alle betalingen dienen te gebeuren op de maatschappelijke zetel van de Accountant, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de kostenraming, de opdrachtbrief of de ereloonstaat/facturen.
De aanvaarding van betalingstermijnen brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen. Partijen komen overeen dat de datum van de ontvangst der facturen de datum der factuur betreft vermeerderd met drie werkdagen.
Protest – schriftelijk en aangetekend te formuleren en te overhandigen binnen de acht dagen na datum van verzending van de ereloonstaat/facturen – vermag in geen enkel geval de betaling op te schorten. De Cliënt doet bij deze dus uitdrukkelijk afstand van zijn opschortingsrecht/de ENAC.
De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur dan wel de niet-nakoming door de Cliënt van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd aan de intrestvoet zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 500,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH.en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. Indien het kantoor genoodzaakt wordt om de Cliënt ingebreke te stellen dan wel aan te manen zal hiervoor per schrijven een forfait van € 12,50 worden aangerekend per aanmaning. Dit forfait komt tegemoet aan de administratieve kosten die zulks veroorzaakt. Dit zal mee opgenomen worden in de aanmaning en navolgende facturatie.

6. INTELLECTUEEL WERK
Alle door de Accountant overgemaakte documenten in verband met studies, analyses, enz. blijven diens eigendom en moeten haar op eerste verzoek worden terugbezorgd. Deze mogen niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Accountant worden medegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De intellectuele eigendom ervan blijft onverkort bij de Accountant.

7. OPDRACHT
De opdracht van de Cliënt omvat – behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke regeling – het voeren van de boekhouding overeenkomstig de wettelijke en deontologische bepalingen en voorschriften en overeenkomstig de professionele regels (o.a. de wet van 17/07/75 en de wet van 07/05/99) volgens het gestandaardiseerd model en overeenkomstig professionele regels. De bijstand en het advies heeft enkel betrekking op het boekhoudkundige en het bedrijfseconomische. Voor andere opdrachten die hierbuiten vallen gelden andere regels en aansprakelijkheden die partijen alsdan speciaal zullen overeenkomen.

8. VOLMACHT
De Cliënt wordt er nadrukkelijk op gewezen dat bij het stopzetten van de samenwerking met de Accountant hierdoor de voorheen toegekende volmachten voor de uitvoering der boekhoudkundige, fiscale en e.a. prestaties m.b.t. derden (o.a. overheidsinstanties) tevens wordt stopgezet en dit met onmiddellijke ingang. De Accountant kan en mag vanaf dan zelfs niet meer handelen opzichtens derden spijts eventuele vervaltermijnen. De Cliënt wordt er bij deze dan ook nadrukkelijk op gewezen dat hij verondersteld wordt het nodige te doen en de Cliënt is dan ook vanaf dan aansprakelijk en verantwoordelijk voor de afhandeling van lopende procedures en diverse aangiftes. De volmachtdragers handelen steeds in opdracht van de volmachtgevers en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, zowel burgerlijk als strafrechtelijk voor belastingfraude, ontduiking of ontwijking, noch nalatigheid worden ingeroepen. De volmachtgever zal de volmachtdrager vrijwaren voor eventuele aanspraken.

9. MANDAAT
De Accountant treedt op als tussenpersoon voor de Cliënt en de fiscale overheden op grond van lastgeving.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 17, vierde lid, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door de beroepsbeoefenaar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat de beroepsbeoefenaar eventueel draagt overeenkomstig die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot één maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coefficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de client werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar. Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor de beroepsbeoefenaar, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

11. OPSCHORTING/BEËINDIGING SAMENWERKING
In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de Cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten), is de Accountant gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de Cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De Accountant brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte (e-mail kan volstaan). Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Cliënt, en waarvoor de Accountant opdracht had gekregen, wijst hij de Cliënt hierop. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de Cliënt. De Accountant is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden. Partijen komen overeen dat de Accountant het recht heeft zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter en – na een ingebrekestelling met een vruchteloos gebleven remediëringstermijn – eigenhandig deze overeenkomst kan ontbinden. In geval van ontbinding lastens de Cliënt zal deze de nog resterende voorschotten van het kalenderjaar verschuldigd zijn.
Eventuele werkzaamheden of tussenkomsten die de Accountant ondertussen nog zou stellen bij wijze van welwillendheid in het welbegrepen belang van de Cliënt kunnen nooit beschouwd of ingeroepen worden als verzaking aan dit artikel.

12. OVERDRACHT/PAND SCHULDVORDERINGEN
Tot waarborg van de betaling van de door de Cliënt aan de Accountant verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Cliënt ten gunste van de Accountant in pand:
– Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoeld wordt onder meer vorderingen van de Cliënt uit handelscontracten, vorderingen van de Cliënt uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Cliënt uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de Cliënt uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de Cliënt, vorderingen van de Cliënt op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Cliënt in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Cliënt uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Cliënt op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Cliënt met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.
Het pand op schuldvorderingen maakt de Cliënt inningsonbevoegd. De Cliënt kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van de Accountant in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.
De Accountant is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Cliënt in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Cliënt die de schuldvordering(en) in pand gaf.
De Cliënt engageert zich ertoe alle informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen op eerste verzoek van de Accountant zodoende dat de Accountant tot inning van de verpande schuldvordering(en) kan overgaan.
De Accountant zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtsreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

13. BEVOEGDHEID-TOEPASSELIJK RECHT
In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de Cliënt, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, dan wel de Vrederechter van het kanton Aarschot, bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken, waarbij de Accountant zich het recht voorbehoudt om de Cliënt te dagvaarden bij de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn cfr. de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Cliënt.
De Accountant heeft het recht om de terugvordering te vragen van alle kosten die in hoofde van de Accountant zijn gemaakt ter invordering van de openstaande factuur, zoals daar zijn advocatenkosten, administratiekosten, kosten van gekende zendingen, …
De opsomming van de invorderingskosten is exemplatief en niet exhaustief.
Partijen gaan akkoord om desbetreffend steeds, met inbegrip van behandeling op verzet, het basistarief van de geactualiseerde bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te weerhouden.
In geval van onenigheid omtrent een technisch aspect, aanvaarden partijen op straffe van niet-ontvankelijkheid, de aanstelling van een onafhankelijke expert als mini-arbitrage welke een verslag zal opstellen omtrent het geschilpunt alsook de schade en/of aansprakelijkheid.
Het verslag van de expert zal partijen binden, met dien verstande dat elke partij zich het recht voorbehoudt om nadien via de Rechtbank een procedure aan te vatten. Partijen stemmen ermee in dat op de inleidingszitting een provisioneel vonnis overeenkomstig de minnelijke expertise zal worden uitgesproken waarbij de partij die wenst af te wijken van de minnelijke expertise eveneens dient in te staan voor de provisionering van de gerechtsdeskundige.

14. NIETIGHEID
Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig of nietig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

15. GDPR
De Accountant hanteert hoge normen en standaarden en streeft naar optimale kwaliteitsvolle en reglementaire dienstverlening naar haar Cliënten.
Zo ook in de conformering met de GDPR wetgeving waarover de Accountant pro-actief en grondig in dialoog gaat met haar Cliënten voor een duidelijke bewustwording en taakverdeling.
De Cliënt engageert zich spontaan en stipt gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op eerste verzoek van de Accountant, alle nuttige en noodzakelijke informatie te verschaffen aan de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde de Accountant.
De Cliënt geeft de uitdrukkelijke – en gedurende de gehele duur onherroepelijke – toestemming aan de Accountant om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de Accountant hierna omschreven: uitvoeren van boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden ten behoeve van de Cliënt.
De Accountant behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, het uitvoeren van de overeenkomst met de Cliënt of om op verzoek van de Cliënt – voor de sluiting van de overeenkomst – maatregelen te nemen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
De Cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de Accountant te richten.
Indien de Cliënt eveneens persoonsgegevens verwerkt, is de Cliënt in het algemeen zelf en exclusief verantwoordelijk voor de wettigheid van de door hem/haar uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst met de Accountant.
De Cliënt verklaart en waarborgt o.a. dat wanneer hij aan de Accountant persoonsgegevens bezorgt voor verwerking:
– De Cliënt de relevante betrokken afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheid dat de Accountant (of een categorie waartoe deze laatste behoort) persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de Cliënt en in overeenstemming met de instructies van de Cliënt;
– De Cliënt bij het verzamelen en verschaffen van dergelijke persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd.
De Cliënt zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens up to date te houden teneinde te verzekeren dat de gegevens niet onvolledig of foutief zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verzameld worden.
Bij een verwerking van persoonsgegevens door de Cliënt, is in elk geval de maximale totale aansprakelijkheid van de Accountant voor directe schade beperkt tot de jaarlijkse waarde van de overeenkomst met de Cliënt.

16. ADMINISTRATIE
Partijen spreken ab initio af op welke coördinaten zij wensen aangeschreven te worden en aanvaarden dat zij zelf gehouden zijn de andere partij te verwittigen indien deze veranderen. Behoudens supra uitdrukkelijk afgesproken formaliteiten wordt erkend dat een verzending per email perfect rechtsgeldig is.

 

nl_BENL