Hervorming vennootschapsrecht: Rechtsvormen vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 worden een aantal oude rechtsvormen afgeschaft. Bestaande vennootschappen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om de statuten aan te passen of zich om te vormen als blijkt dat de vennootschapsvorm die opgericht werd niet meer bestaat. Vennootschappen worden echter wel al geacht om de nieuwe benaming te gebruiken in de correspondentie, briefpapier, marketingmateriaal, website, etc.

Rechtsvorm vóór 1 januari 2020

Rechtsvorm vanaf 1 januari 2020

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA), Eénpersoons-BVBA        (e-BVBA) en Starters-BVBA (s-BVBA)

Besloten Vennootschap (BV)

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA)

Coöperatieve Vennootschap (als er een coöperatieve gedachte is) (CV) of Besloten Vennootschap (BV)

Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA)

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Economisch Samenwerkingsverband (ES)

Vennootschap Onder Firma (VOF) 

Commanditaire Vennootschap op Aandelen (CommVA)

Naamloze Vennootschap (NV)

Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV)

Commanditaire Vennootschap (CommV)

Tijdelijke vennootschap (TV) of Stille        vennootschap (SV)

Tijdelijke of stille maatschap (maatschap)

Landbouwvennootschap (LV) die geen stille vennoten heeft

Vennootschap Onder Firma, erkend als Landbouwonderneming (VOFLO)

Landbouwvennootschap (LV) die stille vennoten heeft

Commanditaire Vennootschap, erkend als Landbouwonderneming (CommVLO)
 
Bestaande vennootschappen die na 1 januari 2024 nog niets hebben ondernomen, worden automatisch omgezet.